Copyrights

Όροι χρήσης και πνευματικά δικαιώματα - Ελληνικό κείμενο

Be informed that the English translation is not accurate. For a full understanding and use of this text, please refer to the Greek text or to a certified translation of it.

 

General


 

1.        Intellectual property is acquired without any terms and without the need of the prohibition clause of the attacks. Note however that according to the International Berne Convention, the storage in a media storage system and generally the reproduction of this work, in any manner or form, in part or in summary, in the original form or in translation or other adaptation, without written permission issuer, is prohibited.

The content of makemagic.gr and the conditions of the present it is possible to change at any time without prior notice.

3.       Any matter not specified in this document is governed by paragraph 1.

4.       Any matter, judicial or extrajudicial, resulting from the use of makemagic.gr belongs in the jurisdiction of the courts of the city of Larissa, Greece.

 

Specifically


 

The Website

 

5.       The website www.makemagic.gr as a software product was modified and developed under the GPL v2 license.

6.       Except from the specified exceptions (copyright of third parties and affiliates), the contents of makemagic.gr including texts, photographs and other materials are intellectual property of Gregory Katsianas.

a.      The articles, videos and the photographs, that are being published at makemagic.gr, are intended only for personal/non-comercial use or for promoting the MakeMagic website content. It is required the source to be referred.
         Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License

 

Links

 

7.       The makemagic.gr does not check or control the availability, content, terms of use, and quality of services of other web sites and web pages to which it refers through "Links" (hyperlinks) or advertisements. For any problem arising during the visit or using the services of other websites, the user acknowledges that he must be addressed directly to the respective web sites and pages.

8.       Under no circumstances should be considered that the makemagic.gr endorses or accepts the content or services of web sites and pages referred to and / or related to them in any other way.

 

 

 

Γενικά


 

1.       Η πνευματική ιδιοκτησία αποκτάται χωρίς καμιά διατύπωση και χωρίς την ανάγκη ρήτρας απαγορευτικής των προσβολών της. Επισημαίνεται πάντως ότι κατά το Ν.2387/20 (όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 2121/93 και ισχύει σήμερα) και κατά τη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης (που έχει Κυρωθεί με το Ν.100/1975) απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αποθήκευση σε κάποιο σύστημα διάσωσης και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου, με οποιοδήποτε τρόπο ή μορφή, τμηματικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.

2.       Το περιεχόμενο του makemagic.gr και οι όροι του παρόντος είναι δυνατό ν' αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

3.       Τυχόν ζήτημα που δεν διευκρινίζεται στο παρόν κείμενο ρυθμίζεται από την παράγραφο 1.

4.       Για οποιοδήποτε θέμα, εξώδικο ή δικαστικό, προκύψει από τη χρήση του makemagic.gr αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλης της Λάρισας, στην Ελλάδα.

 

Ειδικά


 

Η Ιστοσελίδα

 

5.       Η ιστοσελίδα www.makemagic.gr ως προϊόν λογισμικού, με όλες τις εφαρμογές και τα ηλεκτρονικά αρχεία από τα οποία αποτελείται, τροποποιήθηκε και αναπτύχθηκε υπό την  GPL v2 άδεια ελεύθερου λογισμικού.

6.       Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), το περιεχόμενο του makemagic.gr συμπεριλαμβανομένων κειμένων, φωτογραφιών και λοιπού υλικού, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του Γρηγόριου Κατσιάνα .

α.      Τα άρθρα, βίντεο και οι φωτογραφίες, που δημοσιεύονται στο δικτυακό χώρο makemagic.gr, προορίζονται μόνο για προσωπική/μη-εμπορική χρήση ή για την χρησημοποίησή τους ως προώθηση του περιεχομένου. Απαιτείται αναφορά της πηγής.
         Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License - Πλήρες Νομικό Κείμενο

 

Υπερσυνδέσεις

 

7.       Το makemagic.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω "συνδέσμων" (hyperlinks) ή διαφημιστικών καταχωρήσεων. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη ή χρήση υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων, ο χρήστης αναγνωρίζει, ότι πρέπει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

8.       Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί, ότι το makemagic.gr ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή/και ότι συνδέεται με αυτά καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο.

 

Creative Commons License